Järjestyssäännöt ja toiminta ampumaradalla

AMPUMARADAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 1. Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava näiden järjestyssääntöjen lisäksi ratakohtaisia sääntöjä sekä niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan, sekä huolehdittava siitä, että ei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriötä. Kaikilla on velvollisuus keskeyttää ammunta, vaaran havaitessaan.
 1. Yleisestä järjestyksestä radalla huolehtivat ensisijassa Kovelon Ampumaratayhdistys ry:n hyväksymät tai määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.
 1. Rata-alueella ampuminen ja oleskelu on sallittu ainoastaan radan pitäjän luvalla, muulloin se on ehdottomasti kielletty. Radan toiminta-ajat ovat nähtävillä kovelonrata.fi ja radan portilla.
 1. Kilpailuun ja harjoitukseen on aina määrättävä valvoja, joka on ensisijaisessa vastuussa johdettaviensa tarkoituksenmukaisesta ja moitteettomasta käyttäytymisestä ampumaradalla.
 1. Radalla saa ampua vain ampumapaikalla, siihen tarkoitettuun sektoriin ja sellaisella aseella, jolle asianomainen erityisrata on tarkoitettu. Ratalaitteiden ampuminen on ehdottomasti kielletty, ja ampuja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon. Ampumataulut asetetaan taustavalliin omiin telineisiinsä! Kiekkojen ja muiden asiaankuulumattomien esineiden käyttö maalitauluna luotiradoilla on kielletty.

Nimi ja laukausmäärä on merkittävä kaikilla radoilla ammuntapäiväkirjaan!

 1. Ratavastaavilla ja ratayhdistyksen edustajilla on oikeus kysyä ja ampujalla on velvollisuus, todistaa oikeutensa radan käyttöön ja käyttämäänsä aseeseen. (maksutositteet ja asianmukaiset lupapaperit mukana, sähköisenä tai paperilla) KARY-tilinro: FI06 4006 3320 0328 08
 1. Sarjatulen ampuminen on kielletty kaikilla radoilla.
 1. Haulikkoradoilla on omien heittimien, kiekkojen ja metsästyspanosten käyttö kielletty.
 1. Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna.
 1. Ampumapaikalla, ase on pidettävä aina suunnattuna ampumasektoriin.
 1. Asetta ei saa käsitellä silloin, kun ampumapaikan etupuolella on henkilöitä.
 1. Radan teknillisiä laitteita saavat asentaa, muuntaa tai huoltaa vain ne henkilöt, jotka radan pitäjä on siihen määrännyt tai oikeuttanut.
 1. Suojavallien päälle kiipeäminen on ehdottomasti kielletty. Yleisöllä on lupa liikkua vapaasti tarkoitukseen varatuilla alueilla ja paikoilla.
 1. Kuulon ja näön suojaaminen on suositeltavaa.
 1. Turvallisuuden takia radalla ei saa ampua pimeässä.
 1. Ampumaradalla on päihteiden osalta nollatoleranssi, jos ammut et ota!
 1. Ensiaputarvikkeet löytyvät Paviljonki rakennuksesta.
 1. RATAVASTAAVAT: Mikko Poutanen (050 354 4516) ja Kimmo Kalatie (050 564 1114)

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN

TERVETULOA  KOVELON AMPUMAURADALLE

Toiminta ampumaradalla – Saapuessasi radalle: 

 • ilmoita ratavalvojalle tai vastaavalle laji, jota haluat ampua
 • merkitse nimesi ratapäiväkirjaan
 • tutustu ratakohtaisiin erikoismääräyksiin
 • totea ampumapaikan kunto
 • maksa ratamaksu KARY:n tilille FI06 4006 3320 0328 08 etukäteen ja ota tosite mukaan radalle.Valvotuilla hirvi-ja haulikkoharjoitusvuoroilla voi maksaa paikanpäällä.
 • huolla aseesi sitä varten varatussa paikassa ja siirry ampumapaikalle
 • tarkasta, ettei vaara-alueella ole ketään
 • ·tutustu laitteiden käyttöohjeisiin
 • suojaa kuulosi ammunnan aikana, myös suojalasien käyttö ammunnan aikana on suositeltavaa
 • noudata ampuessasi hyvää järjestystä ja ratakuria
 • tarkista ase ammunnan päätyttyä

Toiminta ampumaradalla – Poistuessasi ampumapaikalta:

 • varmistu siitä, että aseesi on lataamaton
 • kokoa välineesi, käytetyt taulut, tyhjät patruunakotelot, hylsyt ja muut roskat sekä sijoita ne niille varattuun paikkaan
 • lajittele jätteet
 • paikkaa useampaa käyttöä varten tarkoitetut taulut ja sijoita ne niille varattuun paikkaan
 • huolehdi muutenkin siitä, että rata jää jäljiltäsi siistiin ja moitteettomaan kuntoon; näin edistät omaasi ja tovereittesi viihtyisyyttä radalla
 • lukitse mitä olet avannut
 • sammuta tarpeettomat virrat
 • tarkkaile, huomauta ja ilmoita mahdollisesta asiattomasta toiminnasta ampumaradalla ratavalvojalle
 • ilmoita laitevioista ja ongelmista ampumaradan valvojalle
 • merkitse nimesi kohdalle ampumasi laukausmäärä

Jos havaitset radalla rikkonaisen ratalaitteen tai muun epätavallisen tai virheellisen seikan, ilmoita siitä välittömästi ratavalvojalle. 

Näiden ohjeiden rikkoja voidaan valvojan toimesta poistaa rata-alueelta ja määrätä korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Muista  rangaistusseuraamuksista päättää ratayhdistyksen hallitus. 

TURVALLISUUDEN TAKEENA ON SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINE 

KOVELON AMPUMARATAYHDISTYS RY